close icon

Newsletter forma


Online prijava


  • facebook chalk icon
  • facebook chalk icon
  • facebook chalk icon

Držićeva 5/1 (kod Vukovog spomenika), 011 2401 581, 069 240 15 81

Bul. Mihajla Pupina 10/E (YUBC), Novi Beograd, 069 2401 581

DELE i CILS ispiti

DELE – Diplomas de Espanol como Lengua Extranjera

DELE je službena potvrda nivoa znanja španskog  jezika koju izdaje i priznaje Ministarstvo obrazovanja, kulture i sporta Kraljevine Španjolske.
Instituto Cervantes je zadužen za organizaciju ispita, dok je Sveučilište u Salamanci zaduženo za pripremu, ispravak i konačnu rangiranje svih testova.

DELE ispiti podeljeni su na nivoe :

Diploma de Espanol (Početni nivo znanja– B1)
Srednji nivo znanja španskog jezika
Ovo je dokaz da polaznik ima nivo znanja jezika koji dovoljan za osnovnu upotrebu i snalaženje.

Diploma de Espanol (Srednji nivo znanja– B2)
Visoki srednji nivo znanja jezika
Dokaz je o znanju jezika neophodnog za snalaženje u svakodnevnim situacijama koje ne zahtevaju stručnu terminologiju.

Diploma de Espanol (Najviši nivo – C2)
Najviši nivo znanja jezika
Dokaz je naprednog znanja jezika koje omogućuje komunikaciju u svim situacijama te znanje širokog  spektra reči.
Naši će vas  profesori pripremiti za sve nivoe DELE ispita.

CILS – Certificazione di lingua italiana come lingua straniera 

Cils je sertifikat kojim se dokazuje sposobnost izražavanja i komunikacije na italijanskom kao stranom jeziku.

Nivoi CILS-a:
Postoji pet nivoa: prvi, drugi, treći, četvrti i peti. Oni označavaju nivoe kompetentnosti izražavanja na italijanskom jeziku.
Za dobijanje sertifikta CILS za jedan od nivoa potrebno je uspešno položiti ispit koji se sastoji od 5 delova: slušanje, razumevanje teksta, analiza strukture komunikacije, pismeni i usmeni deo.

Za polaganje ispita nije potrebno položiti ispit CILS za predhodni nivo.

Sertifikati CILS potvrđuju stepen komunikacijske kompetentnosti.

CILS prvog stepena garantuje samostalnu sposobnost komunikacije u svakodnevnim situacijama.
CILS drugog stepena je, također, dokument kojim se dokazuje nivo poznavanja italijanskog potreban za upisivanje za fakultet u Italiji tj. polaznici koje imaju taj dokument ne polažu ispit iz poznavanja italijanskog jezika i kulture.
CILS trećeg stepen svedoči o sposobnosti komunikacije u svakodnevnim situacijama i poslu.
CILS četvrtog i petog stepena dokazuje sposobnost komunikacije na italijanskom koju bi trebao imati stranac koji želi koristiti italijanski jezik na profesionalnom polju.

Mnoge italijanske kompanije u inostranstvu, kompanije koje žele zaposliti stranca ili kompanije koje imaju trgovačke odnose sa Italijom, traže od svojih zaposlenih jedan od sertifikata CILS, zavisno od vrste posla kojom se bave.

U LnG Education školi stranih jezika možete da se spremite za bilo koji CILS.

ISPITI I OCENJIVANJE CILS ispita:
Svi se ispiti izrađuju i ocenjuju kod Centro Certificazione dell’Univetsita per Stranieri di Siena. Svaka veština nosi najviše 20 bodova. Za uspešno položen ispit potrebno je imati najmanje 11 bodova iz svakog od 5 delova ispita. Dakle, najveći broj bodova je 100 a najmanji 55.

Ako kandidat ne položi samo neke od 5 disciplina, idući put može polagati samo te discipline u kojima nije postigao željeni rezultat i konačan broj bodova se izračunava na kraju. Položeni delovi ispita vrede jednu godinu od prvog polaganja.

Newsletter

Sve naše akcije, popusti i aktuelnosti u Vaš inbox. Budite obavešteni o svemu što lngeducation nudi.

Prijavi se!

Online prijava

Brzo, lako i jednostavno. Prijavite se na bilo koji kurs stranog jezika u našoj školi. Upis je u toku!

Prijavi se!